Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van goederen

De aandacht van de klant wordt in het bijzonder gevestigd op de bepalingen van artikel 8.

 

 

 1. Interpretatie
  Werkdag: een andere dag dan een zaterdag, zondag of feestdag in Engeland, waarop de banken in Londen open zijn voor zaken.
  1. Kantooruren: de periode van 9.00 uur tot 17.00 uur op iedere Werkdag.
  2. Voorwaarden: de algemene voorwaarden uiteengezet in dit document, zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met artikel 11.4.
  3. Contract: het contract tussen de Leverancier en de Klant voor de verkoop en aankoop van de Goederen in overeenstemming met deze Voorwaarden.
  4. Klant: de persoon of entiteit die de Goederen van de Leverancier koopt.
  5. Overmachtsgebeurtenis: een gebeurtenis, omstandigheid of oorzaak die buiten de redelijke controle van een partij ligt.
  6. Goederen: de goederen (of een deel daarvan) vermeld in de Bestelling.
  7. Volgorde: de bestelling van de Klant voor de Goederen, zoals uiteengezet in het aankooporderformulier van de Klant, de aanvaarding door de Klant van de offerte van de Leverancier, of op de ommezijde, al naar gelang het geval.
  8. Specificatie: elke specificatie voor de Goederen zoals gespecificeerd in een toepasselijke Order.
  9. Leverancier: DWIR Limited (geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 12688528) t/a Soundbox.
   1. A persoon omvat een natuurlijk persoon, een vennootschap of een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid (al dan niet met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid).
   2. Een verwijzing naar een partij omvat haar opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.
   3. Een verwijzing naar wetgeving of een wettelijke bepaling is een verwijzing ernaar zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar wetgeving of een wettelijke bepaling omvat alle ondergeschikte wetgeving die krachtens die wetgeving of wettelijke bepaling is opgesteld.
   4. Alle woorden die volgen op de termen, met inbegrip van, in het bijzonder, bijvoorbeeld, of een soortgelijke uitdrukking, zullen worden geïnterpreteerd als illustratief en zullen de betekenis van de woorden die aan deze termen voorafgaan niet beperken.
   5. Een verwijzing naar schrijven of geschreven exclusief fax en e-mail.

 2. Contractbasis
  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de Klant wil opleggen of opnemen, of die geïmpliceerd worden door de wet, handelsgebruiken, praktijken of handelswijzen.
  2. De Bestelling vormt een aanbod van de Klant om de Goederen te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de voorwaarden van de Bestelling en eventuele toepasselijke Specificaties volledig en accuraat zijn.
  3. De Bestelling wordt geacht te zijn aanvaard wanneer de Leverancier een schriftelijke aanvaarding van de Bestelling afgeeft, op welk moment het Contract tot stand komt.
  4. De Klant doet afstand van elk recht dat hij anders zou hebben om zich te beroepen op een voorwaarde die wordt onderschreven, geleverd bij of opgenomen in documenten van de Klant die niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden.
  5. Alle door de Leverancier geproduceerde monsters, tekeningen, beschrijvende teksten of advertenties en alle beschrijvingen of illustraties in de catalogi of brochures van de Leverancier zijn uitsluitend bedoeld om bij benadering een idee te geven van de Goederen waarnaar daarin wordt verwezen. Zij maken geen deel uit van het Contract en hebben geen enkele contractuele kracht.
  6. Een door de Leverancier uitgebrachte offerte voor de Goederen geldt niet als een aanbod. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen vanaf de datum van uitgifte.

 3. Goederen
  1. De Goederen worden beschreven in de verkoopcatalogus van de Leverancier (zoals gewijzigd door een toepasselijke Specificatie).
  2. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Specificatie te wijzigen indien vereist door toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten, en de Leverancier zal de Klant in een dergelijk geval op de hoogte stellen.
 4. Levering
  1. De Leverancier zal ervoor zorgen dat elke levering van de Goederen vergezeld gaat van een leveringsbon waarop de datum van de Bestelling, alle relevante referentienummers van de Leverancier en het type en de hoeveelheid van de Goederen vermeld staan.
  2. De Leverancier zal de Goederen op elk moment afleveren op de locatie die is vermeld in de Order of op een andere locatie die de partijen zijn overeengekomen (Leveringslocatie), nadat de Leverancier de Klant heeft geïnformeerd dat de Goederen gereed zijn.
  3. De levering is voltooid zodra het lossen van de Goederen op de Leveringslocatie is voltooid.
  4. Eventuele opgegeven leveringsdata zijn slechts bij benadering en het tijdstip van levering is niet van doorslaggevend belang. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het verzuim van de Klant om de Leverancier adequate leveringsinstructies of andere instructies te verstrekken die relevant zijn voor de levering van de Goederen.
  5. Indien de Leverancier er niet in slaagt de Goederen te leveren, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten en uitgaven die de Klant heeft opgelopen bij het verkrijgen van vervangende goederen met een soortgelijke omschrijving en kwaliteit op de goedkoopste beschikbare markt, verminderd met de prijs van de Goederen. De Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet leveren van de Goederen voor zover een dergelijk verzuim wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het onvermogen van de Klant om de Leverancier adequate leveringsinstructies of andere instructies te verstrekken die relevant zijn voor de levering van de Goederen. Goederen.
  6. Als de Klant er niet in slaagt de Goederen in ontvangst te nemen binnen 3 (drie) Werkdagen nadat de Leverancier de Klant ervan in kennis heeft gesteld dat de Goederen gereed zijn, dan, behalve wanneer een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het verzuim van de Leverancier om hieraan te voldoen met zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract met betrekking tot de Goederen:
   1. de levering van de Goederen wordt geacht te zijn voltooid om 9.00 uur op de derde Werkdag na de dag waarop de Leverancier de Klant heeft meegedeeld dat de Goederen gereed waren; En
   2. de Leverancier zal de Goederen opslaan totdat de daadwerkelijke levering plaatsvindt, en alle daarmee samenhangende kosten en uitgaven (inclusief verzekering) aan de Klant in rekening brengen.
  7. Indien de Klant 10 (tien) Werkdagen na de dag waarop de Leverancier de Klant heeft meegedeeld dat de Goederen gereed waren voor levering, de Klant deze niet daadwerkelijk in ontvangst heeft genomen, mag de Leverancier de Goederen geheel of gedeeltelijk doorverkopen of anderszins vervreemden en, na aftrek van redelijke opslag- en verkoopkosten, het eventuele surplus boven de prijs van de Goederen aan de Klant in rekening brengen, of de Klant een eventueel tekort onder de prijs van de Goederen in rekening brengen.
  8. De Leverancier kan de Goederen in termijnen leveren, die afzonderlijk worden gefactureerd en betaald. Elke termijn vormt een afzonderlijk contract. Een vertraging in de levering of een defect in een termijn geeft de Klant niet het recht om een ​​andere termijn te annuleren.

 5. Kwaliteit
  1. De Leverancier garandeert dat bij levering, en voor (i) een periode van 60 maanden vanaf de datum van levering met betrekking tot het externe frame, (ii) een periode van 24 maanden vanaf de datum van levering met betrekking tot eventuele elektrische onderdelen en ( iii) een periode van 12 maanden met betrekking tot alle andere onderdelen (in elk geval respectievelijk de Garantieperiode), zullen de Goederen:
   1. in alle materiële opzichten in overeenstemming zijn met hun beschrijving en eventuele toepasselijke specificaties.
   2. vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap; En
   3. van bevredigende kwaliteit zijn (in de zin van de Sale of Goods Act 1979).
  2. Behoudens clausule 5.3, indien:
   1. de Klant stelt de Leverancier tijdens de Garantieperiode binnen een redelijke tijd na ontdekking schriftelijk in kennis dat sommige of alle Goederen niet voldoen aan de garantie zoals uiteengezet in artikel 5.1;
   2. de Leverancier een redelijke gelegenheid krijgt om dergelijke Goederen te onderzoeken; En
   3. de Klant (indien gevraagd door de Leverancier) dergelijke Goederen retourneert naar de vestigingsplaats van de Leverancier op kosten van de Klant,
   4. de Leverancier zal, naar eigen keuze, de defecte Goederen (of relevante defecte onderdelen ervan) repareren of vervangen, of de prijs van de defecte Goederen volledig terugbetalen.
  3. De Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Goederen aan de garantie uiteengezet in artikel 5.1 indien:
   1. de Klant maakt verder gebruik van dergelijke Goederen na kennisgeving in overeenstemming met artikel 5.2;
   2. het gebrek ontstaat doordat de Klant de mondelinge of schriftelijke instructies van de Leverancier met betrekking tot de opslag, inbedrijfstelling, installatie, gebruik en onderhoud van de Goederen of (indien die er niet zijn) goede handelspraktijken ter zake niet heeft opgevolgd;
   3. het gebrek ontstaat doordat Leverancier een door Afnemer aangeleverde tekening, ontwerp of specificatie volgt;
   4. de Klant wijzigt of repareert dergelijke Goederen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier;
   5. het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden; of
   6. de Goederen verschillen van hun beschrijving en eventuele toepasselijke Specificatie als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.
  4. Behalve zoals bepaald in dit artikel 5, heeft de Leverancier geen aansprakelijkheid jegens de Klant met betrekking tot het niet naleven van de Goederen door de garantie uiteengezet in artikel 5.1.
  5. De voorwaarden die worden geïmpliceerd door secties 13 tot en met 15 van de Sale of Goods Act 1979 zijn, voor zover toegestaan ​​door de wet, uitgesloten van het Contract.
  6. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Leverancier geleverde gerepareerde of vervangende Goederen.

 6. Titel en risico
  1. Behoudens clausule 6.2 gaat het risico van de Goederen over op de Klant zodra de levering is voltooid.
  2. Het eigendom van de Goederen gaat pas over op de Klant nadat de Leverancier de volledige betaling (in contanten of in beschikbare fondsen) voor de Goederen heeft ontvangen.
  3. Totdat de eigendom van de Goederen op de Klant is overgegaan, zal de Klant:
   1. de Goederen gescheiden op te slaan van alle andere goederen die in het bezit zijn van de Klant, zodat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van de Leverancier;
   2. geen identificatiemerktekens of verpakkingen op of met betrekking tot de Goederen verwijderen, onleesbaar maken of onleesbaar maken;
   3. de Goederen in goede staat houden en tegen alle risico's verzekerd houden tegen de volledige prijs vanaf de datum van levering;
   4. de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen als hij te maken krijgt met een van de gebeurtenissen opgesomd in artikel 9.1(b) tot artikel 9.1(d); En
   5. de Leverancier de informatie verstrekken die de Leverancier van tijd tot tijd redelijkerwijs nodig heeft met betrekking tot:
    1. de goederen; En
    2. de lopende financiële positie van de Klant.
  4. Op elk moment voordat de eigendom van de Goederen op de Klant overgaat, kan de Leverancier van de Klant verlangen dat hij alle Goederen in zijn bezit aflevert en, als de Klant dit niet onmiddellijk doet, een pand van de Klant of van een derde partij betreedt waar de Goederen worden opgeslagen om ze terug te halen.

 7. Prijs en betaling
  1. De prijs van de Goederen zal de prijs zijn die is vermeld in de Bestelling, of, indien geen prijs is vermeld, de prijs die is vermeld in de gepubliceerde prijslijst van de Leverancier die van kracht is op de datum van levering.
  2. De Leverancier kan, door de Klant op elk moment tot 5 (vijf) Werkdagen vóór levering hiervan op de hoogte te stellen, de prijs van de Goederen verhogen om een ​​eventuele stijging van de kosten van de Goederen weer te geven die het gevolg is van:
   1. elke factor buiten de controle van de Leverancier (inclusief wisselkoersschommelingen, verhogingen van belastingen en heffingen, en verhogingen van arbeids-, materiaal- en andere productiekosten);
   2. elk verzoek van de Klant om de leveringsdatum(s), hoeveelheden of soorten bestelde Goederen, of de Specificatie te wijzigen; of
   3. elke vertraging veroorzaakt door instructies van de Klant of het onvermogen van de Klant om de Leverancier adequate of nauwkeurige informatie of instructies te geven.
  3. De prijs van de goederen:
   1. met uitsluiting van bedragen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), die de klant bovendien tegen het geldende tarief aan de leverancier moet betalen, op voorwaarde dat hij een geldige btw-factuur heeft ontvangen; En
   2. is exclusief de kosten en lasten van verpakking, verzekering, transport en installatie (indien van toepassing) van de Goederen, die aan de Klant worden gefactureerd.
  4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Leverancier, moet de betaling voor de Goederen voorafgaand aan de levering worden gedaan, zoals beschreven in de Order, op de bankrekening die schriftelijk door de Leverancier is opgegeven, en de betalingstermijn vormt de essentie van het Contract.
  5. Indien de Klant er niet in slaagt om op de vervaldatum een ​​betaling uit hoofde van het Contract aan de Leverancier te verrichten, dan zal de Klant, zonder de rechtsmiddelen van de Leverancier op grond van artikel 9 te beperken, rente betalen over het achterstallige bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de betaling van het achterstallige bedrag. , zowel voor als na het oordeel. De rente op grond van dit artikel 7.6 zal van tijd tot tijd elke dag oplopen tegen 4% per jaar boven de basisrente van de Bank of England, maar tegen 4% per jaar voor elke periode waarin die basisrente lager is dan 0% en de Leverancier mag de levering van de rente opschorten. de Goederen totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  6. Alle bedragen die krachtens het Contract verschuldigd zijn, zullen volledig worden betaald zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (anders dan enige aftrek of inhouding van belasting zoals vereist door de wet).

 8. Beperking van aansprakelijkheid
  1. Verwijzingen naar aansprakelijkheid in dit artikel 8 omvatten elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband staat met het Contract, inclusief contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins.
  2. Niets in het Contract beperkt enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt, inclusief aansprakelijkheid voor:
   1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid;
   2. fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
   3. schending van de voorwaarden geïmpliceerd door sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979; of
   4. producten met gebreken onder de Consumer Protection Act 1987.
  3. Behoudens clausule 8.3 zal de totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant onder dit Contract de totale prijs van de Goederen niet overschrijden.
  4. Met inachtneming van artikel 8.3 zijn de volgende soorten verliezen volledig uitgesloten:
   1. verlies van winst;
   2. verlies van omzet of omzet;
   3. verlies van overeenkomsten of contracten;
   4. verlies van verwachte besparingen;
   5. verlies van gebruik of beschadiging van software, gegevens of informatie;
   6. verlies van of schade aan goodwill; En
   7. indirecte schade of gevolgschade.
  5. Dit artikel 8 blijft van kracht na beëindiging van het Contract.

 9. Beëindiging
  1. Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan de Leverancier dit Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, indien:
   1. de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op enige voorwaarde van het Contract en (indien een dergelijke inbreuk herstelbaar is) er niet in slaagt die inbreuk te verhelpen binnen 10 (tien) Werkdagen nadat hij hier schriftelijk van in kennis is gesteld;
   2. de Klant enige stap of handeling onderneemt in verband met het onder bewind treden, voorlopige liquidatie of enig akkoord of akkoord met zijn schuldeisers (anders dan in verband met een solvabele herstructurering), het verkrijgen van surséance van betaling, de liquidatie (vrijwillig of op last van de Klant) rechtbank, tenzij met het oog op een solvabele herstructurering), waarbij een curator wordt aangesteld voor een van zijn activa of de activiteiten worden stopgezet of, als de stap of actie in een ander rechtsgebied wordt ondernomen, in verband met een soortgelijke procedure in het relevante rechtsgebied ;
   3. de Klant zijn bedrijfsvoering of een substantieel deel ervan opschort, dreigt op te schorten, staakt of dreigt te staken; of
   4. de financiële positie van de Klant verslechtert in zoverre dat redelijkerwijs de mening gerechtvaardigd is dat zijn vermogen om uitvoering te geven aan de voorwaarden van het Contract in gevaar is.
  2. Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan de Leverancier de levering van de Goederen onder het Contract of een ander contract tussen de Klant en de Leverancier opschorten als de Klant wordt blootgesteld aan een van de gebeurtenissen opgesomd in artikel 9.1(b) tot artikel 9.1( d), of de Leverancier redelijkerwijs van mening is dat de Klant op het punt staat aan een van deze bepalingen onderworpen te worden, of als de Klant er niet in slaagt enig bedrag dat krachtens dit Contract verschuldigd is, op de vervaldatum te betalen.
  3. Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan de Leverancier het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, indien de Klant een uit hoofde van het Contract verschuldigd bedrag niet op de vervaldatum betaalt.
  4. Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook zal de Klant alle openstaande onbetaalde facturen en rente van de Leverancier onmiddellijk aan de Leverancier betalen en, met betrekking tot de geleverde Goederen maar waarvoor geen factuur is ingediend, zal de Leverancier een factuur indienen, die bij ontvangst door de Klant onmiddellijk worden betaald.
  5. Beëindiging of afloop van het Contract, op welke wijze dan ook ontstaan, heeft geen invloed op de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die zijn ontstaan ​​op het moment van beëindiging of afloop, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen met betrekking tot enige schending van het Contract die bestond op of vóór de datum van beëindiging of afloop van het Contract. datum van beëindiging of vervaldatum.
  6. Elke bepaling van het Contract die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld is om van kracht te worden of te blijven op of na de beëindiging of afloop van het Contract, blijft volledig van kracht.

 10. Overmacht
  1. Geen van beide partijen zal het Contract schenden of anderszins aansprakelijk zijn voor een tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen indien een dergelijke vertraging of tekortkoming het gevolg is van een geval van overmacht. De termijn voor het nakomen van dergelijke verplichtingen wordt dienovereenkomstig verlengd. Indien de periode van vertraging of niet-nakoming 4 (vier) maanden aanhoudt, kan de niet getroffen partij het Contract beëindigen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van 30 dagen aan de getroffen partij.
 11. Algemeen
  1. Overdracht en andere handelingen.
   1. De Leverancier mag te allen tijde alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract toewijzen, overdragen, verhypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden, delegeren, in vertrouwen stellen of op enige andere wijze handelen.
   2. De Klant mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract niet toewijzen, overdragen, verhypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden, delegeren, in vertrouwen stellen of op enige andere wijze handelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.
  2. Vertrouwelijkheid.
   1. Elke partij verbindt zich ertoe om op geen enkel moment tijdens het Contract en gedurende een periode van twee jaar na de beëindiging of afloop van het Contract aan wie dan ook vertrouwelijke informatie bekend te maken over de activiteiten, activa, zaken, klanten, opdrachtgevers of leveranciers van de Overeenkomst. andere partij, behalve zoals toegestaan ​​door artikel 11.2(b).
   2. Elke partij mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar maken:
    1. aan haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, aannemers, onderaannemers of adviseurs die dergelijke informatie nodig hebben met het oog op de uitoefening van de rechten van de partij of het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract. Elke partij zal ervoor zorgen dat haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, aannemers, onderaannemers of adviseurs aan wie zij de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaakt, voldoen aan dit artikel 11.2; En
    2. zoals vereist kan zijn door de wet, een bevoegde rechtbank of een overheids- of regelgevende instantie.
   3. Geen van beide partijen zal de vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken voor enig ander doel dan het uitoefenen van haar rechten en het nakomen van haar verplichtingen onder of in verband met het Contract.
  3. Volledige overeenkomst.
   1. Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen.
   2. Elke partij erkent dat zij bij het aangaan van het Contract niet vertrouwt op enige verklaring, verklaring, verzekering of garantie (hetzij onschuldig of uit nalatigheid gedaan) die niet in het Contract is uiteengezet. Elke partij stemt ermee in dat zij geen aanspraak kan maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een nalatige onjuiste weergave op basis van enige verklaring in het Contract.
  4. Variatie. Geen enkele wijziging van dit Contract zal van kracht zijn, tenzij deze schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door de partijen (of hun bevoegde vertegenwoordigers).
  5. Vrijstelling.
   1. Behalve zoals uiteengezet in clausule 2.4, is een afstand van enig recht of rechtsmiddel alleen van kracht als deze schriftelijk wordt gegeven en zal dit niet worden beschouwd als een afstand van enig later recht of rechtsmiddel.
   2. Een vertraging of het niet uitoefenen, of de enkele of gedeeltelijke uitoefening van, een recht of rechtsmiddel doet geen afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.
  6. Verbreking. Als een bepaling of een deel van de bepaling van het Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dit heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het Contract. Als een bepaling van het Contract op grond van dit artikel 11.6 geacht wordt te zijn verwijderd, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om een ​​vervangende bepaling overeen te komen die, voor zover mogelijk, het beoogde commerciële resultaat van de oorspronkelijke bepaling bereikt.
  7. Mededelingen.
   1. Elke kennisgeving aan een partij krachtens of in verband met het Contract zal schriftelijk zijn en zal:
    1. persoonlijk afgeleverd of per vooruitbetaalde eersteklas post of een andere bezorgdienst op de volgende werkdag op de statutaire zetel (indien het een bedrijf betreft) of de hoofdvestiging (in alle andere gevallen).
   2. Elke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen:
    1. indien persoonlijk afgeleverd, op het moment dat de kennisgeving op het juiste adres wordt achtergelaten;
    2. indien verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of een andere bezorgservice op de volgende werkdag, om 9.00 uur op de tweede werkdag na verzending.
   3. Deze clausule is niet van toepassing op de betekening van procedures of andere documenten in enige juridische actie of, indien van toepassing, op enige arbitrage of andere methode voor geschillenbeslechting.
  8. Rechten van derden. Het Contract geeft geen aanleiding tot enig recht onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige voorwaarde van het Contract af te dwingen.
  9. Toepasselijk recht. Het Contract, en elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeit uit of verband houdt met het Contract of het onderwerp of de vorming ervan, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.
  10. Jurisdictie. Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen of claims (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met het Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan.