Hållbarhetsredovisning

Soundboxstore.com arbetar för hållbarhet och för att minska sin miljöpåverkan. Denna rapport beskriver företagets insatser för att uppnå hållbarhet och minska utsläppen av växthusgaser (GHG). Soundboxstore.com har uppnått ISO 14067:2018-certifiering, vilket bekräftar vårt engagemang för hållbarhet. Utsläpp av växthusgaser Under 2022 släppte Soundboxstore.com ut 1,63 tCO2e/p i växthusgasutsläpp. Vi har vidtagit åtgärder för att minska våra utsläpp, till exempel genom att optimera våra fraktvägar, använda energieffektiv belysning i våra anläggningar och använda förnybara energikällor där det är möjligt. Vi fortsätter att övervaka våra utsläpp och genomföra nya åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck. Hållbarhet för produkter Soundboxstore.com har åtagit sig att erbjuda hållbara produkter som tillverkas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vi har infört en policy för hållbara produkter som prioriterar miljövänliga material, som återvunnen plast och hållbara träkällor. Vi strävar också efter att minska vårt förpackningsavfall genom att använda biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara material. Hållbarhet i leveranskedjan Vi är medvetna om att vår leveranskedja har en betydande inverkan på miljön. Därför har vi infört en hållbarhetspolicy för leveranskedjan som uppmuntrar våra leverantörer att följa hållbara metoder. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att säkerställa att deras tillverkningsprocesser är miljömässigt ansvarsfulla och att de prioriterar hållbarhet i sin verksamhet. Minskning av avfall Soundboxstore.com har åtagit sig att minska avfallet och minimera vår påverkan på miljön. Vi har infört en policy för avfallsminskning som uppmuntrar våra anställda att minska, återanvända och återvinna. Vi har också infört ett återvinningsprogram i våra anläggningar, och vi arbetar med våra leverantörer för att minska förpackningsavfallet. Engagemang i samhället På Soundboxstore.com är vi medvetna om att vi har ett ansvar gentemot det samhälle där vi verkar. Vi har infört en policy för samhällsengagemang som uppmuntrar våra anställda att arbeta som volontärer och stödja lokala miljöinitiativ. Vi donerar också en del av vår vinst till miljöorganisationer som står i samklang med våra värderingar. Slutsats Soundboxstore.com är engagerade i hållbarhet och vi är stolta över att ha uppnått ISO 14067:2018-certifiering. Vi inser att våra handlingar har en inverkan på miljön och är fast beslutna att minska våra utsläpp av växthusgaser, erbjuda hållbara produkter, främja hållbarhet i leveranskedjan, minska avfallet och stödja vårt samhälle. Vi kommer att fortsätta att övervaka våra framsteg och genomföra nya åtgärder för att uppnå våra hållbarhetsmål.